Krav för taxiförarlegitimation

Förkrav

För att få taxiförarlegitimation finns det en del krav som måste uppfyllas.

 • Fyllt 21 år
 • Haft körkort med behörigheten B eller D i minst två år
 • Alternativt vara 18 år och ha körkort med behörigheten B samt ha en godkänd utbildning inom gymnasieskola eller motsvarande gällande yrkesförarkompetens för fordon som kräver förarbehörigheten D eller DE
 • Uppfyller de medicinska krav som är nödvändiga med hänsyn till säkerheten för passagerare och andra trafikanter
 • Bedöms vara lämplig att tjänstgöra som förare i taxitrafik ifråga om yrkeskompetens och laglydnad
 • Har avlagt godkänt körprov för taxiförarlegitimation
 • Har avlagt godkända delprov i yrkeskompetens för taxiförarlegitimation

Godkänt skriftligt prov i yrkeskompetens för taxiförarlegitimation får inte vara äldre än tre år vid ansökan och ska vara godkänt inom sex månader från det första delprovet. Godkänt körprov för taxiförarlegitimation får inte vara äldre än ett år vid ansökan om taxiförarlegitimation.

Kunskapsprov

Du gör provet vid något av Trafikverkets förarprovskontor. Du väljer själv i vilken ordning du gör de olika delproven.

Det teoretiska provet för taxiförarlegitimation är datoriserat och består av två delprov:

 • Delprov 1: säkerhet och beteende (omfattar körekonomi, miljö, säkerhet, bemötande, sjukdomar och funktionsnedsättningar, föraren samt fordonskännedom)
 • Delprov 2: lagstiftning (omfattar taxitrafiklagstiftning och trafiklagstiftning)

Samtliga delprov för taxiförarlegitimation måste vara godkända inom sex månader från det första godkända delprovet.

Körprov

Vid körprovet ska du visa att du kan hantera fordonet i trafiken, att du kan köra med gott omdöme på ett trafiksäkert sätt och att du kan köra på ett passagerarvänligt sätt som krävs av en taxiförare. Du gör provet vid något av Trafikverkets förarprovskontor.

Körprovet bedöms efter följande moment:

 • Fordonskontroll- Provet inleds med att du utför kontroll av bilen. Du ska kunna kontrollera funktioner och upptäcka fel och brister.
 • Passagerares säkerhet- Du ska kunna visa vad du gör för att passagerarna ska färdas så säkert som möjligt i bilen.
 • Körning i landsvägs- och gatutrafik- Körningen ska vara minst 35 minuter och omfatta körning mot ett angivet mål och med en angiven färdväg. Du ska visa din förmåga att köra fordonet på ett trafiksäkert sätt och att använda din erfarenhet och ditt omdöme. Du ska även visa att du kan köra ekonomiskt och miljövänligt. Du ska tillämpa trafikreglerna med god uppmärksamhet, anpassa hastigheten, placera bilen rätt på vägen samt inriktat på beteendet.
 • Sinnesnärvaro och omdömesförmåga- Du ska ha god sinnesnärvaro och omdömesförmåga, särskilt i komplicerade trafiksituationer, vid vändning på väg och i risksituationer.
 • Navigering- Från och med den 1 januari 2015 har det lagts till ett moment i körprovet för taxiförarlegitimation som visar att föraren kan hitta till passagerarens resmål med hjälp av karta eller teknisk utrustning, till exempel GPS.

Samtliga delprov för taxiförarlegitimation måste vara godkända inom sex månader från det första godkända delprovet.

Medicinska krav

Om du är osäker på om du kan få taxiförarlegitimation med hänsyn till vissa personliga eller medicinska förhållanden, kan du få den frågan särskilt prövad genom ett förhandsbesked. Om ansökan gäller medicinska förhållanden ska du bifoga det intyg som du önskar få prövat.

Läkarintyg ska lämnas vid ansökan om taxiförarlegitimation. Hos läkaren ska du kunna legitimera dig. Läkarintyget ska vara utfärdat inom två månader före ansökan.