Vägmärken

Motortrafikled

image

Används märket som förberedande upplysning om att enmotortrafikled börjar anges avståndet på entilläggstavla. Märket kan även vara infogat i ettlokaliseringsmärke.