Vägmärken

Områdesmärke

image

Märket anger att ett område börjar med deförbud eller tillåtelser som anges meddet infogade märket. Avvikelser frånanvisningarna på märket kan angesgenom tilläggstavlor. Tidsbegränsningar kanäven infogas i märket.Märket är uppsatt vid infarterna till områdetoch gäller till den plats där tavla E21, slutpå område, är uppsatt eller det påannat tydligt sätt framgår att anvisningarnapå märket inte gäller.Inom området kan det förekomma avvikelser frånanvisningarna på märket. Dessa avvikelser angesgenom andra vägmärken och tilläggstavlor.Anvisningarna på märket gäller ävenefter sådan avvikelse utan att märket upprepas.Andra förbud eller tillåtelser kan angespå märket. Transportstyrelsen får meddelaföreskrifter om vilka andra förbud och tillåtelsersom får anges

Alternativa symboler

image image image image image image image image image image image image image image image

Kör- och vilotiderFordonsregler


Körkortsregler


Övrigt