Vägmärken

Parkering

image

Märket anger att parkering är tillåten på enparkeringsplats eller på en sträcka på den sida avvägen där vägmärket är uppsatt. Ärmärket uppsatt vid en väg anger det att tillåtelsenbörjar där märket har satts upp och gällerenligt vad som anges på en tilläggstavla, till den platsdär en annan bestämmelse om stannande eller parkeringmärkts ut eller i annat fall till nästa korsning medannan väg än sådan som avses i 3 kap. 21 §andra stycket trafikförordningen. Gäller sådanannan bestämmelse på en kortare sträcka gällerdock anvisningen på nytt efter sträckans slut utan attmärket upprepas. Används märket vid en särskiltanordnad parkeringsplats gäller anvisningen helaparkeringsplatsen. Märket anger inte rätt att parkeradär det enligt trafikförordningen är förbjudetatt stanna och parkera, om inte en sådan rätt tydligtframgår av märkets placering eller anges på entilläggstavla. Om parkering är tillåten endastför ett visst fordonsslag eller en viss trafikantgrupp angesdet på en tilläggstavla. Används märket av enmarkägare enligt lagen (1984:318) om kontrollavgift vidolovlig parkering anger märket att parkering ärtillåten, under vardagar utom vardag före sön ochhelgdag, högst 24 timmar i följd, om inte annatframgår av en tilläggstavla. Märket kan varainfogat i ett lokaliseringsmärke. Om märket användssom förberedande upplysning, kan uppgift om parkeringsplatsensnamn, om att parkeringsplatsen är fullbelagd eller att detfinns lediga platser lämnas i anslutning till märket.

Kör- och vilotiderFordonsregler


Körkortsregler


Övrigt