Vägmärken

Förbud mot att parkera fordon

image

Märket anger förbud mot att parkera fordon. Angivelsengäller på den sida av vägen där märketär uppsatt. Angivelsen börjar gälla därmärket satts upp och gäller enligt vad som anges påen tilläggstavla, till den plats där annanbestämmelse om stannande eller parkering märkts ut, tillnästa korsning med annan väg än sådan somavses i 3 kap. 21 § andra stycket trafikförordningen(1998:1276) eller till den plats dessförinnan där ettmotsvarande märke med tilläggstavla T11,utsträckning, med nedåtriktad pil, har satts upp. Om enannan bestämmelse gäller på en kortare sträckagäller angivelsen på nytt efter sträckans slut utanatt det upprepas. Angivelsen gäller också på nyttutan att märket satts upp igen i det fall en parkeringsplatsanordnats vid sidan av körbanan. Märket anger interätt att stanna där det är förbjudet att stannaeller parkera enligt trafikförordningen, om inte detta tydligtframgår av märkets placering eller anges på entilläggstavla. Om angivelsen endast gäller för ettvisst fordonsslag eller en viss trafikantgrupp anges det påen tilläggstavla.

Kör- och vilotiderFordonsregler


Körkortsregler


Övrigt