Vägmärken

Infartsparkering

image

Märket anger parkeringsplats i anslutning tillkollektivtrafik. Symbolen på märket anger vilken typ avkollektivtrafik som är tillgänglig. Transportstyrelsenfår meddela föreskrifter om vilka andra symboler somfår användas. Parkeringsplatsens namn kan vara infogat imärket. Märket kan vara infogat i ettlokaliseringsmärke för vägvisning. Avvikelsefrån färg får inte ske.

Alternativa symboler

image image

Kör- och vilotiderFordonsregler


Körkortsregler


Övrigt