Vägmärken

Märke för visst fordonsslag eller trafikantgrupp

image

Märket anger lämplig väg eller förbifartför angivet fordonsslag eller trafikantgrupp. Symbolenpå märket anger vilken typ av fordonsslag ellertrafikantgrupp som avses. Avvikelse från färg fårinte ske.

Alternativa symboler

image image image image image image image image image image