Vägmärken

Minskning av antal körfält

image

Märket anger att antalet körfält minskar.Märket är anpassat efter förhållandenapå platsen. Märket används även somförberedande upplysning om att antalet körfältminskar. Avståndet anges då på entilläggstavla. Vid tillfällig trafikomläggningfår märket utföras på orange botten. Iövrigt får avvikelse från färg inte ske.

Alternativa symboler

image image

Kör- och vilotiderFordonsregler


Körkortsregler


Övrigt