Vägmärken

Särskilda bestämmelser för stannande och parkering

image

Tavlan anger avvikelse från det märke som den äruppsatt undereller från 3 kap. 53 § 10 eller 54 §trafikförordningen (1998:1276).Den används under något av märkena C35,förbud mot att parkera fordon, C36, förbud mot attparkera fordon på dag med udda datum, C37, förbud motatt parkera fordon på dag med jämt datum, C38,datumparkering, C39, förbud mot att stanna och parkera fordon,C40, ändamålsplats, C42, vändplats, D10,påbjudet körfält eller körbana för fordoni linjetrafik m.fl., E19, parkering, E20, områdesmärke,eller E22, busshållplats. På tavlan avbildasnågot av dessa märken i miniatyr. För klockslaggäller de närmare föreskrifterna för tavla T6,tidsangivelse. Bottenfärgen på tavlan är densammasom bottenfärgen på det märke som avbildas påtavlan enligt vad som anges i 29 §.

Alternativa symboler

image image image image image image image image

Kör- och vilotiderFordonsregler


Körkortsregler


Övrigt