Vägmärken

Symboltavla

image

Tavlan anger att det märke som tavlan är uppsatt under endast gäller för det fordonsslag eller den trafikantgrupp som anges på tavlan. Anges symbol S11, rörelsehindrade, på en tilläggstavla under märke E19, parkering, får endast rörelsehindrade som är innehavare av parkeringstillstånd som avses i 13 kap. 8 § trafikförordningen parkera.

Alternativa symboler

image image image image image image image image image image

Kör- och vilotiderFordonsregler


Körkortsregler


Övrigt