Vägmärken

Lista över alla vägmärken

Röd

Stopp. Fordon får inte passera stopplinjen eller, omsådan saknas, signalen. Signal med konturpil gällerendast den eller de färdriktningar som anges med pilen.


Lodrätt streck

Fordon och spårvagn får fortsätta framåt.


Vågrätt streck

Stanna. Fordon och spårvagn får inte passerastopplinjen, eller om sådan saknas, signalen i annat fallän då det hunnit så långt fram närsignalen växlar från lodrätt tillvågrätt streck att det inte kan stannas utan...


Rött kryss

Körfältet och i förekommande fall vägrenenintill körfältet får inte användas förtrafik.


Gul pil eller pilar

Föraren skall byta körfält i den riktning pileneller pilarna anger.


Grön pil

Körfältet får användas för trafik. Istället för grön pil kan ett vägmärkeförekomma.


Rött blinkande ljus

Stopp. Trafikanter får inte passera stopplinjen eller, omsådan saknas, signalen.


Rött fast ljus

Signalen anger att en väg är helt avstängd.


Gult blinkande ljus

Signalen används där en väg är delvisavstängd eller för att förstärka en anvisningsom ges genom någon annan anordning. Antaletljusöppningar och deras placering är anpassade tillförhållandena på platsen. Signalen...


Röd + gul

Växling till grön signalbild är omedelbart förestående. I övrigt har signalbilden samma innebörd som röd.


Grön

Fordon får fortsätta framåt. Grön pilinnebär att signalen gäller den färdriktning somanges med pilen. Fordon får föras i pilens riktningäven om en annan signalbild visas samtidigt.


Gul

Stanna. Fordon får inte passera stopp-linjen eller, omsådan saknas, signalen i annat fall än då dethunnit så långt fram när signalbilden växlarfrån grön till gul att det inte kan stannas utan fara.


Blinkande gul

Särskild försiktighet skall iakttas vid passage.


Röd akustisk signal med långsam pulsfrekvens

Förbjudet att beträda en körbana, cykelbana ellerjärnvägs- eller spårvägskorsning. Gåendesom befinner sig på körbanan eller cykelbanan närsignalen slår om till röd signalbild skallfortsätta till andra sidan. Finns en...


Grön akustisk signal med snabb pulsfrekvens

Körbana, cykelbana eller järnvägs- ellerspårvägskorsning får beträdas.


S

Stopp. Fordon och spårvagn får inte passerastopplinjen, eller om sådan saknas, signalen.


S+vågrätt streck

Växling till lodrätt streck är omedelbart förestående. I övrigt har signalbilden samma innebörd som S.