Vägmärken

Huvudled

image

Märket är uppsatt vid huvudledens början ochupprepat efter varje korsning med annan väg änsådan som avses i 3 kap. 21 § andra styckettrafikförordningen, om det inte ändå tydligtframgår att huvudleden fortsätter efter korsningen.

Kör- och vilotiderFordonsregler


Körkortsregler


Övrigt