Vägmärken

Lista över alla vägmärken

Varning för farlig kurva

Märket anger en farlig kurva samt kurvans riktning.


Varning för slirig väg

Märket anger att vägen kan vara slirig. Endast om det finns särskilda skäl används märket för att varna för halka på grund av snö eller is.


Varning för stenskott

Märket anger risk för stenskott. Märket används inte på grusvägar eller liknande vägar där stenskott är vanligt förekommande.


Varning för stenras

Märket anger risk för stenras och för att stenar kan förekomma på vägen på grund av stenras. Symbolen är anpassad efter förhållandena på platsen.


Varning för övergångsställe


Varning för gående

Märket anger en vägsträcka där gåendeofta korsar eller uppehåller sig på eller vidvägen.


Varning för barn

Märket anger en vägsträcka där barn ofta korsareller uppehåller sig på eller vid vägen.


Varning för cyklande och mopedförare

Märket anger en vägsträcka där cyklande ellermopedförare ofta korsar eller kör in på vägen.


Varning för skidåkare

Märket anger en plats där skidåkare ofta korsareller uppehåller sig på vägen.


Varning för ridande

Märket anger en vägsträcka där ridande oftakorsar eller uppehåller sig på vägen.


Varning för djur

Märket anger en plats eller vägsträcka där detfinns särskild risk för djur på eller vidvägen.Andra symboler kan förekomma påmärket. Transportstyrelsen får meddelaföreskrifter om vilka andra symboler som...


Varning för flera farliga kurvor

Märket anger flera farliga kurvor samt den första farliga kurvans riktning.


Varning för vägarbete

Märket anger en vägsträcka där vägarbeteeller liknande arbete pågår.


Slut på sträcka med vägarbete

Märket anger slut på en vägsträcka medvägarbete som märkts ut med märke A20, varningför vägarbete.Märket är inte uppsatt om det ändå tydligtframgår var sträckan slutar.


Varning för flerfärgssignal

Märket anger en plats där trafiken regleras medflerfärgssignal med tre ljusöppningar.Inom tättbebyggt område är märket uppsattendast om det finns särskilda skäl för det.


Varning för lågt flygande flygplan


Varning för sidvind

Märket anger en vägsträcka där det oftaförekommer stark sidvind.Symbolen är anpassad efter förhållandena påplatsen.


Varning för mötande trafik

Märket anger att en körbana med enkelriktad trafikövergår i en körbana med trafik i bådariktningarna.


Varning för tunnel


Varning för svag vägkant eller hög körbanekant


Varning för vägkorsning

Märket anger en vägkorsning där bestämmelsernai 3 kap. 18 § trafikförordningen (1998:1276) är tillämpliga.


Varning för vägkorsning där trafikanter på anslutande väg har väjningsplikt eller stopplikt

Märket anger en vägkorsning där förare avfordon på anslutande vägar har väjningsplikt ellerstopplikt. Symbolen är anpassad efter förhållandena påplatsen.


Varning för nedförslutning

Märket anger brant nedförslutning. Siffran anger lutningen i procent och är anpassad till förhållandena på platsen.


Varning för cirkulationsplats


Varning för långsamtgående fordon

Märket anger en plats där långsamtgåendefordon ofta korsar eller kör in på vägen.


Varning för fordon med förspänt dragdjur

Märket anger en vägsträcka där fordonförspända med dragdjur ofta korsar eller uppehållersig på vägen.Andra symboler kan förekomma på märket.Transportstyrelsen får meddela föreskrifter om vilkaandra symboler som får...


Varning för terrängskotertrafik

Märket anger en plats där terrängskotrar ofta korsareller kör in på vägen.


Varning för kö

Märket anger en vägsträcka där det finns riskför köbildning.


Varning för järnvägskorsning med bommar

Märket anger en korsning med järnväg ellerspårväg där det finns bommar.


Varning för järnvägskorsning utan bommar

Märket anger en korsning med järnväg som saknarbommar.


Varning för korsning med spårväg

Märket anger en korsning med spårväg som saknarbommar.


Avstånd till plankorsning

Märkena anger avståndet till en plankorsning itredjedelar.Märket med tre markeringar är, utom tättbebyggtområde, uppsatt under något av märkena A35,varning för järnvägskorsning med bommar, A36,varning för...


Kryssmärke

Märket anger en korsning med järnväg ellerspårväg med ett eller flera spår.Märket är uppsatt omedelbart före en plankorsning.Det behöver inte vara uppsatt vid enskild väg med litetrafik där det kan underlåtas utan...


Varning för stigning

Märket anger kraftig stigning. Siffran anger stigningen iprocent och är anpassad till förhållandena påplatsen.


Varning för annan fara

Märket anger annan fara än sådan som kan anges mednågot annat varningsmärke.Farans art anges på en tilläggstavla.


Varning för avsmalnande väg

Märket anger att vägen eller banan smalnar av.Symbolen är anpassad efter förhållandena påplatsen.


Varning för bro

Märket anger en öppningsbar bro.


Varning för kaj

Märket anger en plats där vägen slutar mot vatten.


Varning för ojämn väg

Märket anger sådana ojämnheter eller skador ivägbanan som medför att det är lämpligt attfärdas med lägre hastighet än som annars skullevarit fallet.


Varning för farthinder

Märkena anger upphöjning eller grop som anlagts somfartdämpande åtgärd.


Kör- och vilotiderFordonsregler


Körkortsregler


Övrigt